17 مهارت متخصص دیجیتال مارکتینگ

شرح وظایف متخصص دیجیتال مارکتینگ

متخصص دیجیتال مارکتینگ از آن شغل های جدیدی است که در سال های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است. همچنین ابهامات زیادی را هم در ذهن افراد مختلف بوجود آورده است. اینطور که من دیدم هر کس با توجه به شناختی که از این شغل دارد انتظارات متفاوتی هم دارد. من آگهی های استخدامی با…