گزارش کروال استتس crawl stats report

گزارش Crawl Stats [جزئیات گزارشها و راه حل خطاها]

گزارش Crawl Stats آماری در مورد تاریخچه کراول وب سایت شما در گوگل را نشان می دهد. به عنوان مثال، درخواستها چه زمانی انجام شده است، پاسخ سرور شما چی بوده و چه مشکلات دسترسی پیش اومده است. .شما می توانید از این گزارش برای تشخیص اینکه آیا گوگل هنگام کراول سایت شما با مشکلات…